Anlæg

. Byggemodning.
. Afløbs-, vej- og ledningsanlæg.
. Koordinering af forsyninger.
. Kloaksaneringer.
. Recipient og stofbelastning.

Tri-Consult A/S udarbejder projekter for alle typer byggemodninger i kommunalt og privat regi. Uanset om projektet handler om mange hektar store arealer, der er udstykket til villa-parceller, storparceller eller industrigrunde. Eller der er tale om forsynings- og vejanlæg for tæt/lave bebyggelser eller større bygninger,

Vi laver også projekter, hvor vejanlæg skal tilsluttes overordnede veje med tilhørende nødvendig kanalisering af trafikstrømme, herunder signalregulering,

Vi udarbejder overordnet disponering af afløb for planområder, hvor vi fastlægger ledningstracéer, pumpestationer og vådområder til forsinkelse og stofudskillelse, inden vandet udledes til recipienten. Vi kan også belyse, hvilke konsekvenser udledning til recipienter i form af grøfter og vandløb m.v. har.

Kloakledninger nedbrydes med tiden, og en sanering kan blive nødvendig. Ud fra tv-inspektioner udarbejder vi saneringsvurderinger med efterfølgende detailprojekter, hvor vi redegør for økonomi og renoveringsmetode. Det kan eksempelvis være punktreparationer, udskiftning ved opgravning eller NO-DIG renoveringsmetoder.

I forbindelse med byudvikling med afvanding til recipienter, udpeget som Natura 2000 na-turbeskyttelsesområder, kan vi lave masseopgørelser over udvaskning af næringsstoffer. Masseopgørelserne udarbejdes i henholdsvis status- og plansituationen, så det sikres, at projekterne i videst mulig omfang er natur- og miljøneutrale.